להלן תקציר ההיתר החדש אשר תוקפו הינו מיום 4 באוקטובר,2020 ועד 31 באוקטובר,2020:

1. בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל 67 שעות עבודה, כולל שעות נוספות, ובלבד שמכסת השעות הנוספות בחודש עבודה לא תעלה על 90 שעות נוספות. 

2. אורך יום עבודה בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, כולל שעות נוספות, לא יעלה על 12 שעות עבוד.  אולם ניתן להעסיק עובד 14 שעות עבודה כולל שעות נוספות לא יותר מ–8 פעמים בחודש ובכפוף לכך שתינתן הפסקה של 1/4 שעה לפחות בין השעות ה–12 ל–14 ביום עבודה כאמור, וזאת בלי לגרוע מזכות להפסקה שקיימת לעובד לפי כל דין. 

ההיתר לא חל על הענפים הבאים: ענף התחבורה הציבורית,ענף ההובלה, ענף הבנייה התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים, ענף ההיסעים. 

מעסיק המעסיק מעל 20 עובדים יהיה רשאי להעסיק עובדים בהתאם לתנאי ההיתר החדש, ובלבד שהתקיים בו אחד מאלה:

  • ביום שבו החל להעסיק עובדים לפי תנאי היתר זה , 20% לפחות ממצבת עובדיו נעדרו ממקום העבודה, וזאת בנסיבות שאינן תלויות במעסיק וכאשר לא ניתן לבצע את העבודה על ידי עובדים קיימים של המעסיק בתפוקה זהה, בלי לבצע שעות נוספות לפי היתר זה.

"מצבת עובדיו" – מצבת העובדים הממוצעת כפי שדווחה על ידי המעסיק למוסד לביטוח לאומי בתקופה שבין חודש מאי 2020 לחודש אוגוסט 2020.

  • מועסקים במקום העבודה עובדים במשמרות או בקפסולות ונעדרו ממקום העבודה 20% לפחות מעובדיו באותה המשמרת או הקפסולה בנסיבות שאינן תלויות במעסיק ולא ניתן לבצע את העבודה בתפוקה זהה, אלא על ידי עובדי אותה משמרת או קפסולה.