בהתאם לתקנה 10 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, על המעסיק להעביר את התשלומים לביטוח הפנסיוני במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים: 

1. 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.

2. 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

הסנקציה עבור איחור תהא תשלום ריבית בעד התקופה שמתחילה ביום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים, ומסתיימת במועד התשלום בפועל.  הריבית תהיה בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן. 

הלנת שכר- לפי סעיף 19א' לחוק הגנת השכר,התשי"ח-1958, יראו את סכומי ההפרשה כשכר מולן אם לא הועברו לקופה עד 21  ימים מהיום שבו רואים כמולן את שכר העבודה.

לדוגמא- יש לשלם תשלום שכר חודש יולי, יש לשלם עד 9 לאוגוסט והפרשות פנסיה להעביר עד 15 באוגוסט. סכום ההפרשות יחשב כמולן אם לא יועבר עד 1 לחודש ספטמבר.

בא סעיף 25א' לחוק הגנת השכר ומוסיף סנקציה- אם המעסיק לא יעביר את כספי הקופה תוך 30 ימים מהיום בו השכר נחשב מולן, לפי הדוגמא שלנו, עד 10 בספטמבר, המעסיק מבצע עבירה פלילית והוא צפוי לעונש מאסר או קנס.


מעסיקים שימו לב, ההפרה הזו חוזרת על עצמה בהרבה ביקורות של משרד העבודה ויש לטפל בה החברתכם בכובד ראש.

 ניתן לפנות אליי לשיחת ייעוץ.

לכתבה המלאה: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/infringement-of-public-employees