חוקים בדיני עבודה

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

חוק הגנת שכר
חוק שכר מינימום
חוק שעות עבודה ומנוחה
חוק חופשה שנתית
חוק עבודת נשים

חוק פיצויי פיטורים
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

חוק עבודת הנוער
חוק עובדים זרים
חוק דמי מחלה
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג)
חוק שעות עבודה ומנוחה 
חוק יישוב סכסוכי עבודה
חוק הסכמים קיבוציים
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוק הביטוח הלאומי

הודעה על קביעת ימי מנוחה לשאינם יהודים
היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה לשם תפילה 

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק הזכות לעבודה בישיבה
חוק למניעת הטרדה מינית
חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)
חוק ארגון הפיקוח על העבודה
פקודת הבטיחות בעבודה
פקודת תאונות ומחלות משלח-יד 

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
חוק עבודת נשים
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת
חוק למניעת הטרדה מינית

חוק עבודת נשים
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת
חוק למניעת הטרדה מינית
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)
חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים 

צו הרחבה לפנסיה חובה
חוק גיל פרישה

חוק הגנת הפרטיות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) | פרק ג'
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול)
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית)
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה
חוק בתי הדין לעבודה
חוק חובת המכרזים
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)