שירותים נוספים


תכנית ההגנה שלך | ניסיון מוכח

  • דוח תקופתי למעסיק ומזמין השירות

  • אישור בודק שכר לביקורת משרד העבודה

  • בדיקת הוצאות השכר בעסק

  • תחשיב לחוו"ד משפטית לבית דין לעבודה

  • מזמין שירות | בדיקת הצעות קבלנים במכרז

  • מזמין שירות | בדיקת חוזה התקשרות עם קבלן שירות

  • מוקד תלונות עובדים

  • ייעוץ בודק שכר מוסמך