האם בדקת במסגרת המכרז כי קיים רווח "סביר" לקבלן?

סעיף 28 בחוק הגברת האכיפה קובע כי בעת חתימת חוזה בין קבלן למזמין שירות, תחול על מזמין השירות אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו במידה ומתקיים אחד מהסעיפים הבאים בחוזה ולא יחולו עליו ההגנות המפורטות בסעיף 27 בחוק: 1. בחוזה או בהצעתו של הקבלן לא פורטו בכתב רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח, והתחייבות של מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות כאמור. 2. עלות השכר המינימלית כמפורט בסעיף 1, פחותה מערך שעת עבודה שנקבע על ידי השר מעת לעת. 3. מזמין השירות משלם בפועל לקבלן סכום הנמוך מערך שעת עבודה שנקבע לפי השר בעבור שעת עבודה לעובד של הקבלן. השר יקבע את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה, וכן את ערך שעת העבודה לעובד של קבלן לפי סוגי שירות שונים, ורשאי הוא לקבוע, בין השאר, הוראות לעניין התחשבות בנתונים משתנים, לרבות ותק. ערך שעת עבודה כאמור ישקף את עלות שכר העבודה ותנאי העבודה המגיעים לעובד של קבלן מכוח חוק וצו הרחבה. בעת יציאה למכרז שירותי ניקיון, שמירה ואבטחה או הסעדה (אם ניתנת לעובדי מזמין השירות), יש לבקש מהקבלנים לתת הצעות מחיר, למלא נספח תמחירי ואני ממליצה לבקש אישור רו"ח לכל ההוצאות הנוספות שלא הוצאות שכר העובדים. זאת בכדי לבחון רווח קבלן. הבדיקה שלי מתבססת על הצהרות הקבלן והרו"ח וכן חשבוניות ואסמכתאות בפועל,יבוצע אומדן רווח בין אומדן הכנסות והוצאות לקבלן ויקבע האם יש לקבלן רווח או לא. במידה ואין לקבלן רווח, מומלץ לפסול את הצעותו במיידית מאחר ולא מקיימת את סעיף 28 לחוק.