בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

סיכום פעילות משרד העבודה אגף מינהל הסדרה ואכיפה לשנת 2021

משרד העבודה מפרסם מידי שנה דוח שנתי המסכם את עבודת המינהל, לרבות נתונים בדבר הסנקציות שהטיל המינהל (סך התראות מנהליות, סך עיצומים כספיים וסכומם), מספר היתרים ורישיונות , פילוח לענפים ועוד. 

משרד העבודה שם דגש על אכיפת חוקי עבודה בקרב העובדים באוכלוסיות המוחלשות ובכלל זה עובדי השמירה הניקיון וכן עובדים בעלי שכר נמוך הכולל מיקוד בקרב עובדים מהאוכלוסיה מהמגזר הלא יהודי. 

החוקים הנבדקים הינם בעיקר חוקים "משפיעי שכר". 

לאור  משבר הקורונה שפקד את מדינת ישראל , ברבעון הראשון של שנת 2021, הוסתה רוב עבודת המפקחים לטיפול בבקשות של מעסיקים לקבלת היתר להוצאת נשים בתקופה המוגנת לחל"ת במסגרת חוק עבודת נשים. 

ברבעון השני לשנת 2021, המינהל החל לחזור לשגרה בהדרגה של ביקורות בדגש על אכיפת זכויות פנסיוניות. להלן החוקים המובילים שנבדקו וסך העיצומים שהוטלו על המעסיקים בגינם בשנת 2021: 

תיאור החוקשנת 2019 ב-מ' ש"חשנת 2020 ב-מ' ש"חשנת 2021 ב-מ' ש"ח
חוק שכר המינימום, התשמ"ז- 198763.55
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951511
חוק הגנת השכר, התשי"ח- 19581302950
תשלומים מתוקף צו הרחבה לפנסיה חובה461012
חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011- אחריות מנכ"ל בתאגיד למניעת הפרות764
  • סה"כ בשנת 2021  הוטלו כ- 105 מיליון ₪ עיצומים כספיים לעומת שנת 2020 שהוטלו כ-74 מיליון ₪ וזאת כתוצאה ממגיפת הקורונה כפי שפירטתי בתחילת המאמר. כבר ברבעון הראשון של 2022 אני יכולה לספר כי בקרב לקוחותיי יש עליה המשמעותית של ביקורות בייחוד בענף הניקיון.
  • הטלת עיצומים בגין הפרשות לפנסיה צוברים תאוצה משנה לשנה. עדיין מעסיקים לא מפרישים לפנסיה לעובדים זכאים או שמעבירים את התשלומים באיחור. לסבר את האוזן- כל איחור שנחשב הפרה הינו סנקציה בסך 36,560 ש"ח פר איחור– עכשיו תכפילו במספר העובדים והחודשים שמשרד העבודה יבדוק לכם!
  • הענפים בהם המשרד שם דגש בשנת 2021 – מסחר, תעשיה, בנין, מסעדות ושרותי שמירה אבטחה, ניקיון, כ"א ותחזוקה

 להרחבה בנושא חוק הגברת האכיפה

מהו תפקיד בודק השכר ואיך אני יכולה לעזור לך

 

להלן קישורים לדוח סיכום הפעילות של משרד העבודה: 

שנת 2017-  https://employment.molsa.gov.il/About/Units/RegularizationAndEnforcement/AnnualReports/sikum2017.pdf 

שנת 2018: https://employment.molsa.gov.il/About/Units/RegularizationAndEnforcement/AnnualReports/sikum2018.pdf

 שנת 2019: https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/summary-of-activities-2019/he/summary-of-activities-2019.pdf  

שנת 2020: https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/2020report-hasdara-achifa/he/workers-rights_hasdara-achifa-2020report.pdf            

שנת 2021:

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/hasdara-achifa-2021report/he/workers-rights_hasdara-achifa-2021report.pdf