בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

חוק שכר המינימום

חוק שכר המינימום, לכאורה נשמע פשוט, נשמע שאין מצב שיש מי שחוטא בכך…. אבל מעסיקים בהחלט טועים בתשלומי שכר מינימום אם במודע ואם לאו.

נתחיל מכך שהפרת תשלום שכר מינימום מהווה עבירה פלילית, מנהלית ואף אזרחית במקרה של תביעת עובד.

אחריות התשלום חלה על המעסיק לרבות קבלן כוח האדם ואף על מזמין השירות בתחום הניקיון, אבטחה ושמירה והסעדה אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות. הפרה זו נכללת להפרה של "אפס סובלנות" מצד הרגולטור וגוררת להטלת עיצום כספי על המעסיק בדרגת חומרה 3 מהתוספת השניה לחוק הגברת האכיפה בסך 35,800 ₪ (נכון להיום) עבור כל חודש הפרה.

ואם אתה נחשב תאגיד? אז בהתאם לחוק הגברת האכיפה יתכן והעיצום הכספי יוטל גם על מנכ"ל התאגיד ויתכן ויוגש כתב אישום כלפי המנהלים האחראים להפרה– אלא אם יוכח כי הם פעלו בתום לב וללא ידיעתם וכי הם נקטו באמצעים סבירים למנוע הפרות החוק.

להלן טבלה המפרטת התראות ועיצומים כספיים לפי סעיפי החוק לשנת 2018:

יודגש כי ניתנו בשנה זו 3 גזרי דין בגין חוק שכר המינימום תשמ"ז-1987

סעיף ההפרה בחוק

מספר התראות

מנהליות

מספר עיצומים 

כספיים

עיצום כספי בש"ח

אי תשלום שכר מינימום על ידי מעסיק לנוער          

1

7

352,800

אי תשלום שכר מינימום על ידי מעסיק לעובד         

8

105

7,338,240

סה"כ

9

112

7,691,040

שכר המינימום נקבע לפי הפרמטרים הבאים:

 • גיל העובד- בוגר (מעל גיל 18)  או נוער
 • אופן השתכרות העובד- חודשי (בהתאם לחלקיות משרתו) יומי או שעתי- כאשר הכלל המנחה הוא שאין לשלם פחות משכר השעה המינימלי שנקבע בחוק מפעם לפעם.
 • כושר ההשתכרות- לאנשים עם מוגבלויות בעלי יכולת עבודה מופחתות.

להלן טבלת תעריפי שכר המינימום לפי ענפים המפורטים משנת 2017:

תקופה

שכר מינימום במשק בש"ח

שכר לשעה במשק ולענף ההסעדה, (אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות) בש"ח

שכר לשעה ענף הניקיון בש"ח

שכר לשעה ענף השמירה ואבטחה בש"ח 

1.1.17-30.11.17

5,000

5,000/186= 26.88

5,000/186= 26.88

5,300/186= 28.49

1.12.17-30.3.18

5,300

5,300/186= 28.49

5,300/186= 28.49

5,300/186= 28.49

החל מ- 1.4.18

5,300

5,300/182= 29.12

5,300/182= 29.12

5,300/182= 29.12

 • סך השעות החודשיות למשרה מלאה הוא 186 שעות ו-43 שעות שבועיות והחל מ-4/18 עקב מעבר לשבוע העבודה המקוצר 182 שעות חודשיות ו-42 שעות שבועיות.
 • חישוב שכר יומי:
  • עובד 5 ימים- שכר מינימום לחלק 21.667 ימים.
  • עובד 6 ימים- שכר מינימום לחלק 25 ימים.
 • תוספת ותק בענף הניקיון – בענף הניקיון יש להוסיף לשכר השעה תוספת ותק שתהווה שכר יסוד לכל עניין ודבר לצורך חישוב שכר. החל מהשנה השניה לעבודתו ועד השנה החמישית 0.35 ₪ לשעה והחל מהשנה השישית לעבודתו 0.46 ₪ לשעה.

חישוב שכר המינימום לנוער יחושב באופן יחסי לשכר המינימום:

 • גיל הנער

  אחוז משכר המינימום

  פחות מגיל 16

  70%

  גיל 16 ועד 17

  75%

  גיל 17 ועד 18

  83%

  חניך- מוגדר כלומד לפחות יומיים בשבוע

  60%

 • סך השעות החודשיות לנוער למשרה מלאה 173 שעות לחודש ו-40 שעות שבועיות.

לעניין חישוב שכר מינימום יש לקחת בחשבון את הרכיבים הבאים- שכר יסוד, תוספת יוקר ותוספת קבועה המשולמת לעובד באופן קבוע . 

אסור לכלול בחישוב תוספות כגון: תוספת משפחה, תוספת ותק, פרמיה, החזרי הוצאות, משכורת 13, מענק שנתי.

מודעה– סעיף 6ב לחוק קובע כי מעסיק צריך לתלות מודעה במקום בולט במקום העבודה מהו שכר המינימום וכן את הטלפון ודרכי ההתקשרות עם אגף אכיפה של משרד העבודה והרווחה במידה וירצה עובד להתלונן. יש להוסיף את תעריף שכר המינימום לתלוש השכר מאחר ויש עובדים שלא תמיד נמצאים בחצרי העסק. נוסח המודעה מוצג בתוספת ה-1 בתקנות שכר מינימום התשס"ה-2005.

אז מה משרד העבודה בודק? ראשית שתעריף העובד תואם לשכר המינימום ובודק בתלושי השכר מול דוחות הנוכחות והודעה לעובד את היקף משרת העובד/ שעות שעבד ושלא לקחתם לחישוב תוספות לא תקינות.

דוגמא: מעסיק שילם לעובד חודשי שכר יסוד בסך 5,000 ₪ ו- 300 ₪ הוצאות נסיעה.

מעבר לפגיעה בכיס העובד בתשלום השכר, כמעסיק אתה פוגע בעובד גם בזכויותיו הסוציאליות כדוגמת הפנסיה.

איך אנחנו בודקים את עצמנו ומתיישרים עם החוק? דברו איתי 🙂

המאמר עזר לכם? אשמח לשיתוף. רוצים להכיר אותי? בואו נכיר