בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

מהו תפקיד בודק השכר ואיך אני יכולה לעזור לך

סעיף 27 לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה מעניק הגנה אזרחית למזמין שירות המסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק השכר וכן משרד העבודה והרווחה בביקורותיהם מחייבים אישור בודק שכר מוסמך בכדי לקבל את טענת המעסיק בדבר תיקון ההפרה.  לבודק השכר אחריות גדולה ועל כן מחובתו להיות מקצועי, מעודכן בדיני חוקי העבודה וצווי הרחבה, בספקי דין חדשים וכמובן יעיל ללקוח.

1. ביקורת ממשרד העבודה והרווחה- ישנן שלוש ביקורות אופציונליות:

  • חשד להפרה בגין אי הפרשת לפנסיה- משרד העבודה מקבל מביטוח לאומי נתוני עובדים ונותן לך, המעסיק, הזדמנות לתקן את ההפרה בגין אי הפרשה לפנסיה בהתאם לצו פנסיה חובה. בביקורת זו, יש לך 30 ימים ממועד קבלת המכתב להציג התקשרות עם בודק שכר למשרד העבודה לצורך פיקוח על התהליך, 60 ימים ממועד קבלת המכתב להוציא אישור בודק שכר לפתיחת קופות ו-180 ימים מקבלת המכתב להצגת אישור בודק שכר סופי להעברת הכספים לקופות ושיוכם לעובדים.
  • התראה מנהלית בדבר הפרה שנמצאה- משרד העבודה פונה באמצעות פקחיו לבדוק את תשלומי שכר ששולמו לעובדים ומבקש אסמכתאות נוספות כגון: דוחות נוכחות ועוד. המעסיק יקבל התראה מנהלית בהתאם להפרה שנמצאה ויקבל הזדמנות להגיב תוך 30 ימים בצירוף אישור בודק שכר, פעולות למניעת הישנות ההפרה, הצהרת מנהלים ואסמכתאות לתיקון ההפרה.
  • כוונת חיוב/ עיצום כספי- כאשר משרד העבודה לא יכול להחיל התראה מנהלית עקב הפרה חמורה כגון: העברה לפנסיה באיחור מעל ל-3 חודשים. המעסיק יקבל כוונת חיוב בהתאם להפרה שנמצאה ויקבל הזדמנות להגיב תוך 30 ימים בצירוף אישור בודק שכר, הצהרת מנהלים, פעולות למניעת הישנות ההפרה ואסמכתאות לתיקון ההפרה או לחילופין ישלם עד תום 30 הימים את העיצום הכספי באמצעות השובר חיוב שהתקבל.

      שימו לב! ההתראה היא אות אזהרה למעסיק שיפסיק להפר את ההוראות המפורטת בתוספת השניה לחוק להגברת האכיפה ויתקן את ההפרה, שאם לא כן יוטל עליו עיצום כספי בשל הפרה נמשכת או חוזרת.  

     ניתן להיערך לביקורות משרד העבודה בטרם עת על ידי בדיקה תקופתית אחת לשנה על ידי בודק שכר מוסמך. דוח זה יגן עליכם  כמפורט בסעיף 27 לחוק הגברת האכיפה, התשע"ב-2011 ויקנה לכם אפשרות להפחתה/ביטול העיצום הכספי.

2. חשיפה אזרחית ופלילית- כבודקת שכר מוסמכת אעבור על הסכמי העבודה של עובדיכם, תלושי השכר, דוחות נוכחות וכדומה ואבדוק בהתאם לחוקי מגן, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה היכן אתם חשופים לתביעה אזרחית ואף לכתב אישום פלילי ואיך ניתן לתקן ולמנוע זאת. הדוח התקופתי יגן עליך בצד האחריות האזרחית בהתאם לסעיף 27 לחוק הגברת האכיפה.

3. מזמיני שירות- החוק מחדש כי במידה ומזמין שירות מעסיק קבלן בתחום הניקיון, שמירה ואבטחה והסעדה (אם השירות ניתן למזמין השירות), הוא חייב לפקח על תשלומי השכר שהקבלן משלם לעובדיו ולוודא כי העובד מקבל את כל זכויותיו על פי דין, הסכמים קיבוציים וצווי ההרחבה. כבודקת שכר מוסמכת אבדוק בהתאם לחוק את הסכם ההתקשרות בי הקבלן למזמין השירות ואוודא כי החוזה מכיל את כל הקריטריונים בהתאם לחוק הגברת האכיפה וכי אין בהסכם דבר אשר יכול לפגוע בעובד כתוצאה מההסכם או לחילופין המלצות לתיקון חוזה ההתקשרות מול הקבלן. בנוסף, אבדוק באופן תקופתי אחת לשנה, או בהתאם לדרישתכם, עמידה של תנאי העבודה והשכר של העובדים בהתאם להוראות החוק, היכן הקבלן לא שילם כדין והמלצות לפעולה על מנת שלא תהיו חשופים לתביעה אזרחית ואף לכתב אישום פלילי .

לשירותים שלי וראו איך אוכל לעזור לכם