fbpx

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 • הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנו מספקים לך את המידע להלן לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השימוש באתר ולכל הנוגע להתנהלותנו עם המידע הנאסף באתר.

מבוא

 • מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
 • כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש.

.

מסירת פרטים אישיים

 • יתכן כי חלק מהשירותים באתר ובשירות טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש כגון שם המשתמש וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש ועל אחריותו האישית. עם זאת, מסירת חלק מהמידע האמור מהווה תנאי הכרחי לצורך שימוש בשירותים שונים המוצעים באתר.

איסוף ושימוש במידע

 • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד הזנת הפרטים ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. זאת על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. יודגש, מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
 • מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש בשירותים אשר באתר, תהיה רשאית החברה לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים לחברה לזהות את הגולש בעת הגלישה .(Cookies) הסרת קבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן על אחריות המשתמש עצמו. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

לשם כך אנא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה       Cookies-עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר

 

 מסירת מידע לצד שלישי

 

 • מסירת הפרטים האישיים נעשית על פי רצונו של המשתמש ומעידה על הסכמתו לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות.
 • מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה, יישמר בסודיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות,התשמ”א .1981- 
   

תכנים, כתבות ופרסומות

 • באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של אותו צד שלישי הנו כפוף לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
 • כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים
  שלישים.

   אבטחת מידע

 • החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית כאמור, כוח עליון או מקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את  הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מחייב ו/או מקנה לה זכות לעשות כן.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

 

לכל תלונה אחרת הקשורה באתר, אנא פנה בכתב באמצעות ההפניה ליצירת הקשר שבאתר.   

 

תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר

בעת כניסתך לאתר אתה מצהיר כי הנך בן 18, לכל הפחות,

הגיל המינימלי המותר על מנת לגשת לאתר זה.

 

 • אנא קראו מדיניות ותנאים אלו בקפידה שכן הגישה אל האתר והרעיון בו מעידים על הסכמתך להם.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חן בן שבת כלכלנית ובודקת שכר (להלן: “האתר”). הגלישה והשימוש שתעשה באתר כפופים לתנאי השימוש המפורטים מטה, על כן נבקשך לקוראם במלואם ובעיון. 

כללי

 • האתר מנוהל ומופעל על-ידי חן בן שבת השקעות וייעוץ בע”מ (להלן: “החברה”) ו/או מי מטעמה.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: “המשתמש”), מהווים הסכמה מצדו לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “תנאי השימוש” ו-“מדיניות הפרטיות”, לפי העניין), ללא כל הגבלה או הסתייגות. היה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.

 • תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה, בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 • תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל משתמש והם עשויים להשתנות מעת לעת, על בסיס שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין החברה.

יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר, מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.

 • כותרות הפרקים בתנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.
 • החברה לא תשא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא החברה באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר. 
 • החברה לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים באתר(ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים), לרבות לתכנים ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר (להלן: “יישומי התוכנה”), לתוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים ולכל נזק, אי נוחות, אבדן עגמת נפש ובכל תוצאה ישירה ו/או עקיפה אשר ייגרמו למשתמש,לרכושו או לצד שלישי בשל השימוש בתכנים באתר זה. החברה לא תהא אחראית לכל טעות, שגיאה, השמטה או חוסר דיוק ו/או עדכון של המידע ו/או הנתונים המפורסמים בו, לרבות אך לא רק, שינויים שינוים בהוראות החוק, עדכוני פסיקה, תיקוני חישוב וכיו”ב. כמו כן לא תישא החברה בכל נזק, הוצאה שיגרמו עקב מעשים או מחדלים כאמור לעיל.

החברה לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.

 • ייתכן כי חלק מהשירותים באתר (ו/או ביישומי התוכנה) מצריכים הזנה של פרטיך האישיים כדוגמת שמך אוכתובת הדואר האלקטרוני שלך. החברה עשויה להשתמש במידע אישי זה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ועל-פי הוראות כל דין.
 • החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים,בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי ובמערכות התקשורת אצל החברה ו/או אצל מי מספקיה.
 • החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו, וכן את אופי, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר
  ועניין.
 • שינויים כאמור, עלולים להיות מטבעם כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות וכיו”ב למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים שיגרמו למשתמש בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • קישורים לאתרים של צדדים שלישיים – האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, ו/או ליישומי תוכנה כלשהם, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים ו/או ביישומים אלו או באתרים ו/או המקושרים לאתרים ו/או ליישומים אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתרי אינטרנט ו/או יישומים פעילים.
 • כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים ו/או יישומי תוכנה של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי ביישומי תוכנה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן פרסומים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 • פרסומים רשמיים

במידה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים של החברה ו/או של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

 • ככל ובאתר מוצג תוכן לגבי מכרזים ו/או התקשרויות של החברה, השימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן כאמור כפוף לתנאי השימוש הייעודיים של אתר מכרזים והתקשרויות של החברה.

 

 

 קניין רוחני

 • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות שם, סימני מסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו על-ידי החברה או מטעמה, וכן כל קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו (להלן: “התוכן”) – הן של החברה בלבד, או של צד ג’ ממנו קיבלה החברה הרשאה.
 • אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו, לרבות באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של החברה. אין להפיץ, להעתיק, להציג בפומבי או למסור לגורם שלישי כלשהו כל חלק מתכולת האתר ללא קבלת/הסכמת החברה בכתב ומראש לרבות חומר שהועבר ו/או יועבר באופן פרטי למשתמש על ידי החברה לרבות באמצעות דוא”ל.

 

ברירת דין ומקום שיפוט

 • על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כלדבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

תנאים נוספים

 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת שלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.
 • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 • החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון  וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.
 • המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין החברה כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.

אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר. 

תקנון אתר

הרכישה והשימוש במוצרים, באתר ובכל התכנים המצויים בו מותרת מגיל 18 ומעלה.

 • אין לראות בתכנים ובהמלצות השונות כייעוץ אישי והשימוש הינו באחריות המשתמש בלבד. 
 • תנאי ביטול עסקה בקורסים דיגיטליים- לאחר הרכישה לא יתאפשר ביטול הקורס מכל סיבה שהיא, לא תתאפשר החזרה, החלפה ולא יתאפשר זיכוי בהתאם לסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 • אספקת קורסים דיגיטליים-הקורס הדיגיטלי יסופק ללקוח לאחר התשלום באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שהזין בטופס הרכישה.
  בעת רכישת הקורס הדיגיטלי אתה מאשר כי לא תפיץ ו/או תעביר את הקורס לאחר בכל אמצעי.
  האתר הינו בעל הזכויות יוצרים הבלעדי למוצרים הדיגיטליים והם מהווים קניין רוחני של האתר לכל דבר ועניין.
  אספקת המוצר הדיגיטלי יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב ו/או אי מתן אספקת המוצר הדיגיטלי כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שלא בשליטתו.
 • בעת רכישת קורס דיגיטלי ו/או מוצר כלשהו באתר- תיכנס אוטומטית להיות מנוי באתר האינטרנט של חן בן שבת השקעות וייעוץ בע”מ. כמנוי תקבל במסלול הפתוח מעבר לקורסים ו/או מוצרים שרכשת- תכנים מקצועיים בחינם.
 • פרטיות- חן בן שבת השקעות וייעוץ בע”מ נוקטת בכל אמצעי הזהירות והאבטחה הנדרשים על מנת לשמור על פרטיותכם. אנו מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול הנדרשים להשלמת הזמנתכם ודיוור פרסומי ומקצועי אותו ניתן לבטל בכל עת.
 • משך הגישה לקורס הדיגיטלי MASTER TIMECLOCK  היא שנה מיום ביצוע רכישת הקורס. החומרים והתכנים המועברים בתוכנית מיועדים לשימוש ויישום אישי בלבד.  אין להשתמש בידע הנלמד, בתכנים, בקבצים או בחלקים מתוכם ללא אישור בכתב מחן בן-שבת. העתקה, הפצה וכל העברה לגורם שלישי מהווה הפרה חמורה לזכויות.
 • אחריות- החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר ו/או קורס שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.
 • כתובת בית העסק- פנחס מוקסיי 44 , רחובות

*חן בן שבת השקעות וייעוץ בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.

Scroll to Top

איזה כייף שעשית את הצעד הראשון שלך

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים

איזה כייף שאתה נרשם לאתגר

#להיותמעסיקהוגן זו לא סיסמא, זו דרך חיים