בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

אישור בודק שכר מוסמך

כיצד ניתן להפחית או לבטל את ההתראה / העיצום הכספי בביקורת משרד העבודה?

חוק הגברת האכיפה מגדיר כי חלה על מזמין השירות והמעסיק אחריות מנהלית, אזרחית ופלילית בהתאם לסעיפים המפורטים בחוק. 

כחלק מההליך המנהלי, משרד העבודה והרווחה מגיע לביקורת לעסק בדרך יזומה או עקב תלונת עובד. לאחר הביקורת, המשרד מוציא למעסיק ולמזמין השירות מכתב ממצאים בו יפרט את ההפרות שנמצאו והאם הוחלט על התראה מנהלית או כוונת חיוב וינקוב בסכום. 

יחד עם זאת, המשרד נותן למעסיק הזדמנות לתקן את ההפרה תוך 30 יום. 

כדי לאמת כי אכן ההפרה תוקנה במלואה, משרד העבודה הכשיר בודקי שכר מוסמכים שאך ורק הם יכולים להוציא אישור בודק שכר למעסיק. 

עם קבלת האישור ואסמכתאות לתיקון ואסמכתאות נוספות כגון: הצהרת מנהלים ופעולות למניעת הישנות חוזרת, ועדת עיצומים כספיים ידונו בתיק ויוחלט האם ניתן לבטל/לצמצם את ההתראה המנהלית/העיצום הכספי. 

יודגש כי תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), תשע"ב-2012 מבהירים כי לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי אלא אם כן המציא המעסיק אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.