בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

דוח תקופתי למזמין שירות/ מעסיק

ההוצאה הכי חשובה השנה בעסק שלך

למה כדאי לך כמעסיק או מזמין שירות להשקיע בדוח תקופתי של בודק שכר מוסמך? 

יש לכך כמה הטבות בחוק. 

מעבר לחוק שנפרט בהמשך, אני מאמינה שאתה רוצה להיות בטוח כי רכיבי השכר ותנאים סוציאלים משולמים לעובד במלואם. הרי אתה כמזמין שירות משלם לקבלן כדי שלא יפגע בעובדים וכמעסיק אני מאמינה אתה לא מחסיר בתשלום שכר בכוונה לעובד. 

לכן, כדי להית בטוח ובראש שקט, רצוי להביא גורם חיצוני כבודק שכר שיבדוק את הגדרות מערכת השכר ואת התשלומים בפועל בכדי לדעת שאתה משלם כראוי ואם לא, ללמוד מכך ולתקן במידת הצורך. 

הדוח יהווה אסמכתא למשרד העבודה בעת הצורך. להלן המקורות בהם מפורט מדוע צריך דוח בודק שכר תקופתי: 

  • תקנות הגברת האכיפה של דיני העבודה- הפחתה של סכום העהיצום הכספי- מגדירות כי ניתן יהיה להפחית את גובה העיצום הכספי בהליך מנהלי ב-30% למעסיק או 50% למזמין שירות אם הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה. 
  • סעיף 27 לחוק הגברת האכיפה קובע כי תהא הגנה טובה למזמין שירות במישור האזרחי והפלילי אם:  1. ההפרה תוקנה במלואה. 2. מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי הפרה של החובה עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל הפרת החובה, ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב. 3. מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, בסמוך לפני מועד הפרת החובה ולפיהן קוימה החובה בידי הקבלן. 4. מזמין השירות עשה ככל הניתן למלא את חובתו. 
  • תקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה -בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך- מגדירות את סוגי הבדיקה שעל בודק השכר לבדוק, אופן הבדיקה, המסמכים הנדרשים, תדירות והיקף הבדיקה. הבדיקה מתבצעת עבור מזמין השירות. בכדי שנהיה ממוקדים, בודק השכר יבדוק את הקבלן מידי שנה בהיקף של 10% מהעובדים או 4 עובדים הנמוך מבניהם לתקופה של 3 חודשים. כחלק מדרישת המסמכים בודק השכר יסתמך על תלושי שכר, דוחות נוכחות, דוח קופות גמל וקרנות השתלמות, הוכחת פרעון שכר וכל מסמך אשר יראה לנכון לצורך בדיקת הסעיפים המפורטים בתוספת השלישית בחוק הגברת האכיפה. לאחר הבדיקה , ייצא דוח טיוטה לקבלן לדרישת תיקון ההפרות עם הסבר לכל הפרה ואופן תיקון, חישובים והפניה למקור החוק. לאחר התיקון ייצא דוח סופי