בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בודק שכר מוסמך | תכנית הגנה למעסיק

בדיקת חוזה מול קבלני שירות

איך אני יודע שהקבלן לא משלם לעובד בחסר בגללי?

במידה והמכרז בין מזמין השירות לקבלן כבר נחתם ויש התקשרות, השירות המוצע הינו לבדוק האם מתקיים רווח קבלני בכדי לקיים את סעיף 28 לחוק הגברת האכיפה ולדאוג כי המצב הקיים לא מבטל את ההגנות שיש למזמין השירות בחוק לפי סעיף 27. 

סעיף 28 בחוק הגברת האכיפה קובע כי בעת חתימת חוזה בין קבלן למזמין שירות, תחול על מזמין השירות אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו במידה ומתקיים אחד מהסעיפים הבאים בחוזה ולא יחולו עליו ההגנות המפורטות בסעיף 27 בחוק: 

1. בחוזה או בהצעתו של הקבלן לא פורטו בכתב רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח, והתחייבות של מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות כאמור.

2. עלות השכר המינימלית כמפורט בסעיף 1, פחותה מערך שעת עבודה שנקבע על ידי השר מעת לעת. 3. מזמין השירות משלם בפועל לקבלן סכום הנמוך מערך שעת עבודה שנקבע לפי השר בעבור שעת עבודה לעובד של הקבלן. השר יקבע את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה, וכן את ערך שעת העבודה לעובד של קבלן לפי סוגי שירות שונים, ורשאי הוא לקבוע, בין השאר, הוראות לעניין התחשבות בנתונים משתנים, לרבות ותק. ערך שעת עבודה כאמור ישקף את עלות שכר העבודה ותנאי העבודה המגיעים לעובד של קבלן מכוח חוק וצו הרחבה. הבדיקה שלי מתבססת על הצהרות הקבלן והרו"ח וכן חשבוניות ואסמכתאות בפועל,יבוצע אומדן רווח בין אומדן הכנסות והוצאות לקבלן ויקבע האם יש לקבלן רווח או לא. במידה ואין לקבלן רווח, יש לבחון את התוספת תמורה שתינתן לקבלן בכדי לייצר רווח קבלני או להפסיק את החוזה לאלתר ולצאת למכרז חדש.